TRạm dừng nghỉ Song Khê

Km120 (bên phải tuyến), Quốc lộ 1, thôn Yên Khê, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Số điện thoại: 0204 6 500 298