Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Note: - Drag drop and sort the places in plan as you want! - Duration to next point is calculated by total of travel time and visit time

Day 1
  • Ban quản lý di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám

    Open Time: 07:30
    Close Time: 16:30
  • Điểm du lịch cộng đồng bản Ven

    Open Time: 07:00
    Close Time: 18:00