Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • ATK khu II Hiệp Hòa

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đình Lỗ Hạnh

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đền Y Sơn

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00