Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động quảng cáo ngoài trời

20/12/2022 28/02/2023

182 0

Nhằm chấn chỉnh hoạt động quảng cáo ngoài trời, chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản gửi  Công an tỉnh; Báo Bắc Giang;  Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;  UBND huyện, thành phố về việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém, bất cập, từng bước đưa hoạt động quảng cáo ngoài trời đi vào kỷ cương, nền nếp, đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện, thành phố, các ngành chức năng tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được; nghiêm túc rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo ngoài trời, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm về quảng cáo. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo ngoài trời đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, đúng quy định; chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm trên địa bàn. Chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý hoạt động quảng cáo, nhất là các địa bàn để xảy ra nhiều vi phạm về hoạt động quảng cáo ngoài trời.

Đồng thời, giao trách nhiệm cho người đứng đầu đơn vị chức năng của cấp huyện và UBND cấp xã tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về hoạt động quảng cáo ngoài trời. Trong đó cần đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quảng cáo. Thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm; tổ chức các đợt cao điểm để kiểm tra xử lý và tháo dỡ các phương tiện quảng cáo vi phạm, đặc biệt là các bảng, biển quảng cáo ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội, an toàn phòng cháy, chữa cháy. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh và các Sở ngành theo chức năng theo nhiệm vụ của mình cần tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tuyên truyền đối với hoạt động quảng cáo; tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn đấu thầu các vị trí quảng cáo theo Quy hoạch. Kịp thời biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân thực hiện tốt; phê bình, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân thực hiện chưa tốt các quy định, góp phần nâng cao nhận thức trong xã hội, tạo những chuyển biến mới tích cực trên lĩnh vực này, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý trong hoạt động quảng cáo ngoài trời… nhằm đưa công tác quảng cáo ngoài trời đi vào nề nếp, đảm bảo hiệu quả theo quy định./.

                                                                            Hà Yến

Bản đồ

Lịch trình mẫu